regulamin uczestnictwa w szkole rysunku i malarstwa „Karpiński”

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst: prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z dnia 29 sierpnia 2019

 

  • Drukuj
  • E-mail

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

2. Kursy i zajęcia w Szkole Rysunku i Malarstwa  „Karpiński” odbywają się w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu.

3. Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzonej przez Organizatora Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński”.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.stalowawola.pl ‎oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przy ul. Sandomierskiej 1.

6. Każdy Uczestnik Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

b) Organizatorze – należy przez to rozumieć Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1.

c) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Rysunku i Malarstwa „Karpiński” z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12.

d) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w kursie lub zajęciach prowadzonych w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”.

e) Kursie – należy przez to rozumieć zajęcia rysunku, malarstwa, historii sztuki i rękodzieła artystycznego prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

f) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.muzeum.stalowawola.pl .

g) Strona Facebookowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.facebook.com/muzeumregionalne.stalowawola .

h) Instagram Organizatora – należy przez to rozumieć www.instagram.com/muzeum.stalowawola/ .

i) Adres e-mail Organizatora – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

§ 3 Cel Szkoły

  1. Celem Szkoły prowadzonej przez Organizatora jest:

– nauka historii sztuki;

– pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku, malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;

– pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku, malarstwa, historii sztuki;

2. Stopień trudności Kursów/Zajęć każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.

3. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.

 

§ 4 Rodzaje Kursów/Zajęć w Szkole

1. Organizator prowadzi Kursy oraz Zajęcia.

2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Szkołę Rysunku i Malarstwa „Karpiński” kursów oraz zajęć, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie, każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

 

§ 5 Zapisy na Kursy/Zajęcia w Szkole

1. Zapisu na Kurs/Zajęcia dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora lub wysłanie zgłoszenia mailowo bezpośrednio na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs/Zajęcia.

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

4. Zapisy na Kursy/Zajęcia trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów/Zajęć każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.

5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów/Zajęć. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów/Zajęć opłata nie ulega zmniejszeniu.

6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w cenniku i  § 7.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów/Zajęć przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

 

§ 6 Czas trwania Kursów w Szkole

1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.

2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca).

3. W przypadku gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.

 

§ 7 Opłaty

1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w Cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów/Zajęć.

2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs/Zajęcia, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny z góry na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc, a opuszczanie zajęć nie uprawnia do zwrotu opłaty. Zajęcia odbywają się według kalendarza, który określa dni wolne od zajęć.

4. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:

– płatność roczna - płatna najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu;

– płatność miesięczna - płatna najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca;

– płatność za „pojedyncze zajęcia” płatna najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęcia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.

5. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Organizatora podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu/Zajęć.

6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora.

7. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.

 

§ 8 Rezygnacja z Kursu w Szkole

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie/Zajęciach.

2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e-mail Organizatora. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

 

§ 9 Sprawy Porządkowe

1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.

2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:

a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych; produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach.

b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom;

c) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia;

d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni;

e) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Zajęcia. W takim przypadku dokonana za Kurs/Zajęcia opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

 

§ 10 Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

  1. Uczestnicy Kursów/Zajęć uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania ze stałej wystawy w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieszczącej się przy ul. Rozwadowskiej 12.

 

§ 11 Kursy wakacyjne i feryjne

1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Szkoła organizuje kursy wakacyjne i feryjne.

2. Kursy/Zajęcia wakacyjne i feryjne odbywają się na następujących zasadach:

– Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni;

– w przypadku rezygnacji w trakcie tygodnia Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane.

3. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Kursów/Zajęć udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/Zajęć. Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 2 do Regulaminu.

3. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Regulaminu.

4. Komunikacja między Szkołą, a uczestnikami odbywa się drogą mailową lub telefoniczną.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:

a) Załącznik nr 1 – zakres licencji

b) Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych

c) Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2019 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Uczestnictwa w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”

prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z dnia 29.08.2019

 

Zakres licencji

Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Szkole do korekty mogą być zachowane w archiwum Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” („Utwory”).

Szkole przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Muzeum. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Zajęć Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Uczestnictwa w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”

prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z dnia 29.08.2019

 

Ochrona danych osobowych

1. Zapisując się na Kurs/Zajęcia w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński” Uczestnik udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz z jakiego miasta pochodzisz (ew. czy jest już absolwentem).

2. Powyższe dane są niezbędne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Uczestnikiem, a tym samym świadczyć Uczestnikowi usługę. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli Uczestnik nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z nim umowy, a w konsekwencji nie będzie mógł Uczestnik korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Uczestnika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestnika jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, dostępne pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika należy wysłać zapytanie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres pocztowy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

4. Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest Pan Mariusz Marć, z którym można się skontaktować bezpośrednio przez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Dane Uczestnika Organizator otrzymał w procesie rekrutacji. Gromadzi je w związku z nauką w Szkole.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcom lub innym firmom, z którymi współpracujemy w celu organizacji niniejszych zajęć.

7. Przetwarzamy dane osobowe Uczestnika, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania serwisu internetowego Organizatora;

– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kieruje Uczestnik;

– kontaktowania się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Uczestnika dla celów podatkowych i rachunkowych.

8. Przetwarzamy też dane osobowe Uczestnika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, którym jest:

– monitorowanie aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie  aktywnością Uczestnika na www.stalowawola.pl ;

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Uczestnika treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie aktywności Uczestnika na Stronie Internetowej Organizatora, Facebooku oraz Instagramie;

– kontaktowanie się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Uczestnika – przez e-mail oraz telefon;

– organizacja akcji promocyjnych, w których może wziąć udział Uczestnik;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

9. Prawa przysługujące w zakresie przetwarzania danych Uczestnika:

– prawo dostępu;

– prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Uczestnika;

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do ich przenoszenia;

– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO;

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

Zgodę na przetwarzanie danych Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

10. Dane osobowe Uczestnika udostępnia Organizator podmiotom wspierającym Organizatora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

11. Dane osobowe Uczestnika przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Uczestnikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

– statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy dane osobowe Uczestnika dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

12. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestnika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestnika.

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Uczestnictwa w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”

prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z dnia 29.08.2019

 

Ochrona Wizerunku

Uczestnicy Kursów/Zajęć wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć prowadzonych w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński” i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora, Stronie Facebookowej Organizatora i na Stronie Instagramu Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Zajęć.

wydawnictwa

PUBLIKACJA MIESIĄCA

Mamy dla Was wspaniałą wi
...

Samo życie i już!

„Piszę o pasjach, które mną zawładnęły, górach, nurkowaniu, wspinaczce, windsurfingu i żeg ...

Stalowa Wola. Architektoniczne oblicza miasta z lat 1945-1989

W październiku 2022 roku nakładem rzeszowskiego Wydawnictwa Libra ukazała się monografia autorst ...

Regionalny Słownik Biograficzny Tom 4

Niniejszy, czwarty tom „Regionalnego słownika biograficznego" jest kontynuacją cyklicznego wydaw ...

Kresy moje, utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli

Kresy moje, utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli to publikacja będąca pokłosiem pr ...

Książka/The Book

Wystawie XXL towarzyszy pierwsza – wydana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i BWA w Tarnowie ...

Ilustrowany elementarz polskiego dizajnu

Ilustrowany elementarz polskiego dizajnu
czyli 100 projektów narysowanych prz ...

Szczęśliwa godzina: Młoda Polska

Publikacja towarzysząca dwóm wystawom, prezentowanych w 2019/2020  roku w Muzeum Regionalnym ...

Z piórem i obiektywem przez dzieje miasta Rozwadowa

 Z piórem i obiektywem – przez dzieje miasta Rozwadowa, to album wydany przy wsparc ...

Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem

Praca zbiorowa pod redakcją Anety Garanty i płk. SG Tomasza Nowakowskiego składa się z ośmiu ob ...

Archeologia Kotliny Sandomierskiej, tom 2

Jest  to drugi tom monograficznego opracowania pod redakcją M. Kuraś. Publikacja zawiera prac ...

Stalowa Wola miasto przeszłości – przyszłość miasta. Dziedzictwo architektury przemysłowej

Publikacja jest zbiorem artykułów pod red. Elżbiety Przesmyckiej, które powstały jako efekt kon ...

Poznajemy COP i Stalową Wolę

„Poznajemy COP i Stalową Wolę” Przewodnik historyczny dla dzieci i młodzieży Wydawnictwo p ...

Szkło i ceramika art déco ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Katalog zbiorów art déco Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ...

Matejko

Katalog wystawy pod tym samym tytułem prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli od kwietni ...

Trójwymiar

Niezwykle bogato ilustrowany katalog wystawy prac współczesnych młodych artystów związanych ze ...

Malarz i jego modele Tadeusz Makowski. Obrazy, rysunki, grafiki

Katalog wystawy czasowej o tym samym tytule, opatrzony wstępem Anny Król, autorki i kuratorki wyst ...

Stalowa Wola.Europejskie miasto modernistyczne

 

 

Publikacja zawiera kilkaset ilustracji: zdjęć, rysunków pr
...

Jakub Woynarowski. Novus Ordo Seclorum / Nowy Porządek Wieków

Realizowany od blisko dekady projekt Jakuba Woynarowskiego, zatytułowany ”Novus Ordo
...

Regionalny słownik biograficzny. Stalowa Wola, Nisko i okolice, tom III

Niniejszy, trzeci tom "Regionalnego słownika biograficznego" jest kontynuacją cyklicznego wydawnic ...

Tutaj stał mój dom. Projekt dla Pława

  Tutaj stał mój dom. Projekt dla Pława to katalog do wystawy o tym samym ...

Wyspiański

„Wyspiański” to katalog autorstwa Anny Król, odnoszący się do wystawy pod tym samym tytułem ...

W powietrzu, na lądzie i morzu, Jakub Woynarowski

„W powietrzu, na lądzie i morzu" to publikacja jubileuszowa z okazji 80-lecia COP-u. Pomysł na t ...

COP i miasto. Nowoczesność i dziedzictwo

Bogato ilustrowany katalog jubileuszowej wystawy pod tym samym tytułem, która ma za zadanie upowsz ...

Centralny Okręg Przemysłowy. Miasto na nowo

Książka dla dzieci nawiązująca zarówno treścią jak i grafiką do publikacji „Stalowa Wola ...

Cop w obiektywie przedwojennych reporterów

Publikacja jubileuszowa z okazji 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego ...

Roundabout Baltic - II wydanie

Wizualna opowieść o relacjach projektowania z naturą. Współczesne wzornictwo z Danii, Estonii, ...

Roundabout Baltic

Wizualna opowieść o relacjach projektowania z naturą. Współczesne wzornictwo z Danii, Estonii, ...

Ściana mówi - głosy niesłyszanych

Publikacja „Ściana mówi. Głosy niesłyszanych" to katalog wystawy eksponowanej w 2016 r. przez ...

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Rozwadowie, Nisku,Tarnobrzegu i Machowie w 110. rocznicę pow ...

Stalowa Wola – miasto na medal

Publikacja skierowana do najmłodszych, przybliża czasy budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, ...

Piotr Michałowski 1800–1855. Niezależny, bezinteresowny, wolny

"Piotr Michałowski 1800–1855. Niezależny, bezinteresowny, wolny" to katalog towarzyszący wystaw ...

Adam Brincken Retro-spektywa 1975-2015

Katalog przekrojowej wystawy Adama Brinckena, absolwenta, a obecnie profesora Akademii Sztuk Piękny ...

Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem

"Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem" to folder informacyjny poświęcony nowej wystawie sta ...

Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego

"Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego" to najnowsza książka prof. dr hab. Mariana Marka Dro ...

Stefan Norblin. Artysta trzech kontynentów

„Stefan Norblin. Artysta trzech kontynentów" to publikacja zbierająca dotychczasowe badania nad ...

W barwach Wojska Majdańskiego. Gwardia Narodowa im. T. Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego

Publikacja o Gwardii Narodowej im. T. Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego, pokazująca znaną w reg ...

Stalowowolanie – kim jesteśmy. Ze wspomnień o pierwszych mieszkańcach Stalowej Woli

Książka zawiera kilkaset cennych archiwalnych fotografii ze zbiorów rodzin stalowowolskich pionie ...

Stanisław Świeca.Rysunek i grafika

W katalogu wystawy pt. Stanisława Świeca. Rysunek i grafika. Wystawa retrospektywna znalazł się ...

Katalog wystawy Kazimierz Kwiatkowski „Casimiro”. W stulecie urodzin.

Katalog prezentuje przekrój przez bogatą twórczość malarza Kazimierza Kwiatkowskiego (1915-1988 ...

Z przeszłości miasta Rozwadowa

Zbiór artykułów z różnych dziedzin: archeologii, bibliografii, historii, geografii, językoznaw ...

Przewodnik po dawnej Stalowej Woli

Przewodnik pod dawnej Stalowej Woli to druga publikacja z zaplanowanej przez Muzeum Regionalne w Sta ...

Aroud the former Rozwadów guide

Przewodnik po dawnym Rozwadowie (wersja w języku angielskim) ...

Marian Marek Drozdowski, W kręgu bohaterów narodowych i ich legend literackich

Zbiór trzydziestu esejów na temat znaczących postaci w historii Polski, od Tadeusza Kościuszki d ...

Stalowa Wola, miasto przeszłości – przyszłość miasta

Zbiór artykułów pod red. Elżbiety Przesmyckiej. Autorami są naukowcy, architekci, projektanci, ...

I wojna światowa nad Sanem

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w formacie PDF  (26 MB) Link do pobrania publikac ...

Henryk Rodakowski. Malarz arcydzieł

Album towarzyszący wystawie dzieł najwybitniejszego polskiego portrecisty XIX wieku. ...

Misterium przejścia, Zbigniew Bajek

Katalog wystawy profesora krakowskiej ASP, urodzonego w Bojanowie koło Stalowej Woli w 1958 r. ...

Regionalny słownik biograficzny. Stalowa Wola, Nisko i okolice, tom II

Drugi tom Słownika, podobnie jak pierwszy, zawiera biogramy osób związanych z regionem, które za ...

Przewodnik po dawnym Rozwadowie

Publikacja odkrywająca tajniki znanych i nieznanych zabytków rozwadowskich ...

Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne

Publikacja zawiera kilkaset ilustracji: zdjęć, rysunków projektowych i planów. ...

Żyd, mój sąsiad; dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie

Książka prezentuje wizerunek Żydów, utrwalony w pamięci mieszkańców Rozwadowa. ...

Od niepodległości do nowoczesności. Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939

wydanie II poprawione (całość tekstu w języku polskim i angielskim) Redakcja: Marek Wiatrowicz ...

Adam Stalony Dobrzański – Mistrz rozwadowskiej Fary

Katalog zawiera fotografie witraży z kościoła farnego w Rozwadowie, a także notę o autorze. ...

Stworzenie światła. Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego

Album prezentujący najwspanialsze dzieła mistrza witrażu w Polsce i na Ukrainie. ...

Przerwa na Kawę. Rysunek satyryczny z lat 1993-2013 r.

Katalog wystawy. Zawiera teksty o autorze i rysunki prezentowane na ekspozycji plenerowej. ...

Paweł Erazmus. Rzeźba

Katalog wystawy kameralnych rzeźb krakowskiego artysty, pochodzącego ze Stalowej Woli. ...

Nieświadomość zbiorowa / Collective Unconscious

Katalog wystawy designu inspirowanego starosłowiańską mitologią. ...

Ilustrowany elementarz dizajnu

Ilustrowany elementarz dizajnu, czyli 100 rzeczy narysowanych przez 25 ilustratorów ...

Sport w II RP

Wydawnictwo albumowe do wystawy „Sport w II RP", autorstwa dr Iwony Grys z Muzeum Sportu i Turysty ...

U źródeł etnografii w widłach Wisły i Sanu

Zebrał i do druku przygotował ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski ...

ARTEFAKTY – 12

Katalog wystawy sztuki współczesnej pt. "Czas to świnia", prezentowanej w Muzeum Regionalnym w St ...

Brandt, Chełmoński, Gierymski… W Monachium, w Paryżu, w Orońsku

Katalog wystawy przygotowanej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, autorstwa Anny Król. ...

Myśliwi, rolnicy i pasterze epoki kamienia. Osadnictwo i życie codzienne nad dolnym Sanem i Łęgi...

Katalog wystawy przygotowanej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, opracowany przez Monikę Kuraś. ...

Centralny Okręg Przemysłowy – wczoraj, dziś, jutro. Materiały z konferencji naukowej w 75. roc...

Zbiór materiałów z konferencji, jaka odbyła się w maju 2012 roku w Sejmie RP, zawiera referaty ...

Szlakiem architektury art déco. Lwów

Anna Bancekowa, Szlakiem architektury art déco. Lwów (całość tekstu w jęz. pol., ang. i ukr.), ...

Szlakiem architektury art déco. Stalowa Wola

Anna Sieradzka, Szlakiem architektury art déco. Stalowa Wola (całość tekstu w jęz. pol., ang. i ...

Wyczół w Japonii. Inspiracje japońskie w twórczości Leona Wyczólkowskiego

Anna Król, Wyczół w Japonii. Inspiracje japońskie w twórczości Leona Wyczólkowskiego, Kraków ...

Michał Batkiewicz, Rzeźba / Sculpture

Album poświęcony twórczości artysty rzeźbiarza Michała Batkiewicza, urodzonego w Nowym Targu w ...

Sławomir Pawelec.Kontrapunkt V.I

Katalog plenerowej wystawy rzeźby Sławomira Pawelca „Kontrapunkt V.I" ...

Łukasz Huculak.Hipotezy i Hipostazy.

"Hipotezy i hipostazy" to katalog wystawy malarstwa Łukasza Huculaka. ...

Grzegorz Rosiński.Mistrz ilustracji i komiksu.

Katalog retrospektywnej wystawy prac Grzegorza Rosińskiego ...

Czas Etno.Wzory w tradycyjnej plecionce.Mały wzornik etnograficzny

Wzornik został przygotowany z myślą o wszystkich, którzy interesują się tradycyjną plecionką ...

ArtFutbol 2012. Malarstwo Piotra Pawińskiego; pod red. Joanny Wójcik

Katalog wystawy malarstwa Piotra Pawińskiego, poprzedzony esejem Stefana Szczepłka. ...

Co ty pleciesz?

Dwujęzyczny, polsko-angielski katalog wystawy prezentującej prace współczesnych designerów pols ...

Polityka inwestycyjna i budowa COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego (dokumenty, wspomnienia, szkice).

Obszerne kompendium wiedzy źródłowej, dotyczącej postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego koncep ...

Firma Witkiewicz i Syn

Anna Król, Firma Witkiewicz i Syn. Unikatowy katalog pierwszej w Polsce wystawy prezentującej tw ...

Stefan Norblin - Album

Album, poświęcony sylwetce twórczej Stefana Norblina (1892-1952). Zawiera słowo wstępne ministr ...

Stefan Norblin (1892-1952). Artysta wszechstronny. A Master of Many Arts

Drugie, uzupełnione wydanie katalogu pierwszej w powojennej Polsce wystawy prac Stefana Norblina, a ...

Rozwadów - miasto ze wspomnień

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w formacie PDF  (10 MB) Link do pobrania publikac ...

Metafory i przestrzenie. Malarstwo Jacka i Rafała Malczewskich

Anna Król, Metafory i przestrzenie. Malarstwo Jacka i Rafała Malczewskich ...

Portret rodzinny. Rodzina na starej fotografii - katalog do wystawy

W katalogu wystawy „Portret rodzinny. Rodzina na starej fotografii" znalazło się kilkadziesiąt ...

Historia ogrodów, katalog wystawy

Katalog, artystycznie zaprojektowany przez Jakuba Woynarowskiego - autora wystawy, utrwala eksponowa ...

Zwykła rzecz plus - katalog wystawy

Zwykła rzecz. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2011. ...

Mikrus - auto, któremu nie pozwolono dorosnąć

Publikacja poświęcona samochodowi Mikrus MR 300 produkowanemu w latach 1957-1960 przez zakłady lo ...

Przewodnik po wystawie „Z dziejów regionu nadsańskiego” dla dzieci.

Ciekawa, zabawna historia tajemniczego mieszkańca „Zamku Lubomirskich” i jego niespodziewanego ...

Czarodzieje. Książeczka w różnych językach

Książeczka stworzona z myślą o dzieciach niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych lub niesłyszą ...

Matki, żony i... traktorzystki - katalog

Tekst katalogu wprowadza czytelników w charakter sztuki socrealistycznej, a także porusza temat pi ...

Julian Fałat

Katalog wystawy, opracowany przez Annę Król. ...

Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki

Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Narodowy Bank Polski Oddzia ...

Dziecinada! Polski dizajn dla dzieci

Katalog wystawy Dziecinada! prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. ...

Wczesne wieki średniowiecza

Katalog pod redakcją Moniki Kuraś, będącej także kuratorem wystawy, zawiera część wstępną ...

ChopinART. Katalog wystawy

Katalog wystawy ChopinART przygotowała Anna Król - kurator ekspozycji. ...

Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej. Katalog wystawy.

Katalog zawiera esej wstępny poświęcony sztuce nieprofesjonalnej, biogramy wszystkich autorów ek ...

Autoportrety na start. Wystawa retrospektywna.

Self-Portraits To Start. Retrospective Exhibition ...
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj