regulamin uczestnictwa w szkole rysunku i malarstwa „Karpiński”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

2. Kursy i zajęcia w Szkole Rysunku i Malarstwa  „Karpiński” odbywają się w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu.

3. Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzonej przez Organizatora Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński”.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.stalowawola.pl ‎oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przy ul. Sandomierskiej 1.

6. Każdy Uczestnik Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

b) Organizatorze – należy przez to rozumieć Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1.

c) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Rysunku i Malarstwa „Karpiński” z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12.

d) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w kursie lub zajęciach prowadzonych w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”.

e) Kursie – należy przez to rozumieć zajęcia rysunku, malarstwa, historii sztuki i rękodzieła artystycznego prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

f) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.muzeum.stalowawola.pl .

g) Strona Facebookowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.facebook.com/muzeumregionalne.stalowawola .

h) Instagram Organizatora – należy przez to rozumieć www.instagram.com/muzeum.stalowawola/ .

i) Adres e-mail Organizatora – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

§ 3 Cel Szkoły

  1. Celem Szkoły prowadzonej przez Organizatora jest:

– nauka historii sztuki;

– pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku, malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;

– pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku, malarstwa, historii sztuki;

2. Stopień trudności Kursów/Zajęć każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.

3. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.

 

§ 4 Rodzaje Kursów/Zajęć w Szkole

1. Organizator prowadzi Kursy oraz Zajęcia.

2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Szkołę Rysunku i Malarstwa „Karpiński” kursów oraz zajęć, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie, każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

 

§ 5 Zapisy na Kursy/Zajęcia w Szkole

1. Zapisu na Kurs/Zajęcia dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora lub wysłanie zgłoszenia mailowo bezpośrednio na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs/Zajęcia.

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

4. Zapisy na Kursy/Zajęcia trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów/Zajęć każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.

5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów/Zajęć. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów/Zajęć opłata nie ulega zmniejszeniu.

6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w cenniku i  § 7.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów/Zajęć przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

 

§ 6 Czas trwania Kursów w Szkole

1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.

2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca).

3. W przypadku gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.

 

§ 7 Opłaty

1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w Cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów/Zajęć.

2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs/Zajęcia, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny z góry na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc, a opuszczanie zajęć nie uprawnia do zwrotu opłaty. Zajęcia odbywają się według kalendarza, który określa dni wolne od zajęć.

4. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:

– płatność roczna - płatna najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu;

– płatność miesięczna - płatna najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca;

– płatność za „pojedyncze zajęcia” płatna najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęcia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.

5. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Organizatora podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu/Zajęć.

6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora.

7. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.

 

§ 8 Rezygnacja z Kursu w Szkole

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie/Zajęciach.

2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e-mail Organizatora. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

 

§ 9 Sprawy Porządkowe

1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.

2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:

a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych; produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach.

b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom;

c) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia;

d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni;

e) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Zajęcia. W takim przypadku dokonana za Kurs/Zajęcia opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

 

§ 10 Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

  1. Uczestnicy Kursów/Zajęć uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania ze stałej wystawy w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieszczącej się przy ul. Rozwadowskiej 12.

 

§ 11 Kursy wakacyjne i feryjne

1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Szkoła organizuje kursy wakacyjne i feryjne.

2. Kursy/Zajęcia wakacyjne i feryjne odbywają się na następujących zasadach:

– Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni;

– w przypadku rezygnacji w trakcie tygodnia Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane.

3. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Kursów/Zajęć udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/Zajęć. Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 2 do Regulaminu.

3. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Regulaminu.

4. Komunikacja między Szkołą, a uczestnikami odbywa się drogą mailową lub telefoniczną.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:

a) Załącznik nr 1 – zakres licencji

b) Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych

c) Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2019 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Uczestnictwa w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”

prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z dnia 29.08.2019

 

Zakres licencji

Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Szkole do korekty mogą być zachowane w archiwum Szkoły Rysunku i Malarstwa „Karpiński” („Utwory”).

Szkole przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Muzeum. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Zajęć Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Uczestnictwa w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”

prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z dnia 29.08.2019

 

Ochrona danych osobowych

1. Zapisując się na Kurs/Zajęcia w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński” Uczestnik udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz z jakiego miasta pochodzisz (ew. czy jest już absolwentem).

2. Powyższe dane są niezbędne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Uczestnikiem, a tym samym świadczyć Uczestnikowi usługę. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli Uczestnik nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z nim umowy, a w konsekwencji nie będzie mógł Uczestnik korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Uczestnika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestnika jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, dostępne pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika należy wysłać zapytanie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres pocztowy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

4. Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest Pan Mariusz Marć, z którym można się skontaktować bezpośrednio przez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Dane Uczestnika Organizator otrzymał w procesie rekrutacji. Gromadzi je w związku z nauką w Szkole.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcom lub innym firmom, z którymi współpracujemy w celu organizacji niniejszych zajęć.

7. Przetwarzamy dane osobowe Uczestnika, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania serwisu internetowego Organizatora;

– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kieruje Uczestnik;

– kontaktowania się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Uczestnika dla celów podatkowych i rachunkowych.

8. Przetwarzamy też dane osobowe Uczestnika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, którym jest:

– monitorowanie aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie  aktywnością Uczestnika na www.stalowawola.pl ;

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Uczestnika treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie aktywności Uczestnika na Stronie Internetowej Organizatora, Facebooku oraz Instagramie;

– kontaktowanie się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Uczestnika – przez e-mail oraz telefon;

– organizacja akcji promocyjnych, w których może wziąć udział Uczestnik;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

9. Prawa przysługujące w zakresie przetwarzania danych Uczestnika:

– prawo dostępu;

– prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Uczestnika;

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do ich przenoszenia;

– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO;

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

Zgodę na przetwarzanie danych Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

10. Dane osobowe Uczestnika udostępnia Organizator podmiotom wspierającym Organizatora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

11. Dane osobowe Uczestnika przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Uczestnikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

– statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy dane osobowe Uczestnika dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

12. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestnika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestnika.

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Uczestnictwa w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”

prowadzonej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z dnia 29.08.2019

 

Ochrona Wizerunku

Uczestnicy Kursów/Zajęć wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć prowadzonych w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński” i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora, Stronie Facebookowej Organizatora i na Stronie Instagramu Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Zajęć.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj