Informacja o zakończeniu realizacji projektu

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:

 

  • Drukuj
  • E-mail

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

informuje o zakończeniu realizacji projektu pod nazwą

„Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura.

 

Całkowita wartość projektu:

4 078 228,04 PLN, w tym:

2 817 522,67  PLN- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

497 209,89 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola.

OKRES REALIZACJI

17.08.2017 - 30.10.2018

 

CEL PROJEKTU

Główny celem projektu było podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

PRZEDMIOT PROJETKU

Projekt tworzy nową, zauważalną atrakcję turystyczną i edukacyjną na Podkarpaciu: Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli  z aranżacją i wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Zakres projektu obejmował: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i architektoniczne budynku A, przyłącza, instalacje wewnętrzne) oraz kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z elementami małej infrastruktury, oświetleniem i informacją o zabytkowym obiekcie. W ramach projektu zakupiono także urządzenia i wyposażenie do Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

 

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zwiększenie dostępności ww. zasobu kultury poprzez:

-poprawę stanu technicznego i odtworzenie zabytkowych elementów stanowiących o historycznej wartości budynku i wpływającej na jego atrakcyjność jako obiektu dziedzictwa kulturowego o poprawionym stanie zachowania

- nadanie obiektowi dodatkowej funkcji, która umożliwi także udostępnienie budynku jako atrakcji dla osób zwiedzających.

Wskaźniki produktu projektu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość docelowa

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

szt.

1

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem

szt.

1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

1

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z

niepełnosprawnościami

szt.

1

 

Wskaźniki rezultatu projektu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość docelowa

Liczba osób korzystających z obiektów

zasobów kultury objętych wsparciem

osoby/rok

4 451,00

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w

objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

odwiedziny

/rok

4 451,00

Wzrost zatrudnienia we wspieranych

podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

EPC

25,02

 

Informacje o projekcie:

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

tel. (015) 844 85 56

www. muzeum.stalowawola.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj