Informacje dla zwiedzających

NOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA, bilety ulgowe, dostępność dla osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją narządów ruchu, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących)

 • Drukuj
 • E-mail

Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

z dnia 1.03.2021 r.

w sprawie 

REGULAMINU ZWIEDZANIA W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA


Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli na czas epidemii koronawirusa – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje w czasie obowiązywania stanu epidemii.

§ 4

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie  nr 3/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 1 lutego 2021 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 8/2021

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA

  

Dotyczy:

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12

 

Informacje ogólne:


1. Godziny zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli: pn., wt., śr.: 9.00–14.30;  czw.: 9.00–17.00; pt.: 9.00–14.30; niedz.: 14.00–18.00;

2. Godziny wejścia na wystawy:

poniedziałek, wtorek, środa - godziny wejścia: 9:00, 10:30, 12:00, 13.30

czwartek -  godziny wejścia: 9:00, 10:30, 12:00, 13.30, 15:00, 16.30

piątek- godziny wejścia: 9:00, 10:30, 12:00, 13.30

niedziela- godziny wejścia:14:00, 15:30, 17:00

w sobotę  muzeum  nieczynne.

3. Średni czas zwiedzania ekspozycji muzeum wynosi 1 godzinę.

4. Obowiązują 30-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami zwiedzających celem dezynfekcji pomieszczeń oraz ekranów i elementów dotykowych.

5. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałych i czasowych:

 • w muzeum przy ul. Sandomierskiej 1 może przebywać maksymalnie 37 osób,
 • w galerii  przy ul. Rozwadowskiej 12 może przebywać maksymalnie 28 osób,

6. Zwiedzający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki chirurgicznej i powyżej, a więc np. FFP2

Ograniczenie nie dotyczy: 

 • dzieci do 5 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia ),
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia ).

7. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

8. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren Muzeum Zwiedzających z objawami infekcji. O przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy Muzeum poinformują służby sanitarne.

9. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie i grupowo.

10. Maksymalna liczba osób w grupie to 6 osób.

11. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 6 osób będą dzielone na mniejsze grupy.

12. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych  oraz w ramach rodzinnych niedziel jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej zgłoszonej pod numerem te. 15 844 85 56w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

13. Na terenie Muzeum wprowadza się obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między zwiedzającymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

14.Zalecane jest używanie rękawiczek jednorazowych podczas zwiedzania wystaw.

15. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci:

 • płynów do dezynfekcji rąk ustawionych w przestrzeniach ogólnie dostępnych i toaletach;
 • rękawiczek jednorazowych typu „zrywka” w przestrzeni szatni, kasy i wejść na wystawę stałą i czasową.

16. Przy kasie, sklepiku i szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odległości  co najmniej 2 m.

17. Rekomenduje się zakup biletu, wydawnictw itp. poprzez płatności bezgotówkowe.

18. Zawiesza się pozostawianie odzieży w szatniach, oprócz dużych bagaży.

19. Z windy znajdującej się na terenie Galerii może jednorazowo korzystać jedna osoba. Małoletniemu dziecku lub osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć jeden opiekun.

20. Bilety zakupione w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Informacja dostępna jest na stronie internetowej: http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/informacje-dla-zwiedzajcych

22. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

23. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie biletowej.

24. W niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny.

25.  Zakup publikacji i pamiątek możliwy w sklepiku stacjonarnym i za pomocą sklepiku online na stronie: http://muzeum.stalowawola.pl/sklep/

26. Maksymalna liczba przebywających jednocześnie w holu na parterze Muzeum 5 osób oraz w holu na parterze w Galerii 4 osoby, to 1 osoba na 15m2, z uwzględnieniem iż pomiędzy osobami należy zachować co najmniej 2 m dystans społeczny.

27.  W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.

28. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystaw.


II. Zasady zwiedzania:


1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.


2. Przebywanie na terenie Muzeum osób nieletnich, które nie ukończyły 13 roku życia Muzeum jest niedozwolone. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej umożliwia ich obecność w Muzeum.

3.Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.


4. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.


6. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum.


7. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • wnoszenia dużych plecaków, toreb, walizek, parasoli,

8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu.

9. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku, gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, albo stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.

10. Prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

11. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

 

 

ULGI I UDOGODNIENIA


bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej";

5) kombatantom.

 

bilet bezpłatny przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis";

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) dzieciom do lat 7.

6) opiekunom grup zorganizowanych.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3 i § 4 pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 pkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) dokumenty potwierdzające wiek;

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3-4, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

dostępne muzeum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza wszystkich do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej. Pracownicy Muzeum starają się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie niesie ze sobą obsługa gości niepełnosprawnych.

 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu

 • na parkingu wydzielone i oznakowane 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych
 • na ekspozycji plenerowej Galerii przez Dotyk ciągi komunikacyjne dla zwiedzających na wózkach inwalidzkich
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych w części frontowej przed budynkiem
 • dzwonek elektryczny z przyciskiem przy drzwiach wejściowych
 • antypoślizgowe posadzki w strefie wejściowej, w holu i na klatce schodowej
 • platforma samojezdna do transportu wózków na I piętro
 • schodołaz do transportu osób na II piętro
 • brak progów w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych
 • poręcze: na klatce schodowej; na korytarzu I i II piętra: prowadnice dla osób niepełnosprawnych
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sklepik samoobsługowy, po którym bez ograniczeń mogą poruszać się wózki inwalidzkie
 • specjalnie przygotowane wycieczki edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne dostosowane do potrzeb gości niepełnosprawnych

Informacja i rezerwacja:
Dział Edukacji (797 120 229)

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

 • dzwonek elektryczny z podświetlanym przyciskiem przy drzwiach wejściowych
 • poręcze na klatce schodowej; prowadnice na I i II piętrze
 • kompleksowy system informacji z myślą o osobach słabowidzących
 • artefakty rzeźbiarskie
 • makieta budynku Muzeum
 • specjalnie przygotowana do percepcji dotykowej plenerowa wystawa rzeźb - Galeria przez Dotyk, zlokalizowana na dziedzińcu Muzeum i wyposażona w oświetlenie; ponadto: podpisy w brajlu umieszczone na aluminiowych tabliczkach, opisy rzeźb przygotowane w formacie mp3, katalog wystawy dostępny w alfabecie brajla
 • bogaty program warsztatów artystycznych
 • wycieczki dotykowe

UWAGA: osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem

Informacja i rezerwacja:

Dział Edukacji (797 120 229)

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • lekcje muzealne
 • warsztaty artystyczne
 • Program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Informacja i rezerwacja:

Dział Edukacji (797 120 229)

 

muzeum objazdowe

Prowadzone są również zajęcia poza siedzibą Muzeum.

 

Informacja:
Dział Edukacji (797 120 229)

 

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Szlaku architektury art déco

w recepcji Muzeum

czynny w godzinach pracy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 15 8448556 wew. 13

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj