regulamin zajęć

 

  • powiększ tekst zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
  • Drukuj
  • E-mail

REGULAMIN ZAJĘĆ MUZEALNYCH

W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

 

1. Organizatorem zajęć muzealnych jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (zwane dalej Muzeum).

2. Miejscem realizacji zajęć są sale edukacyjne oraz sale wystawowe Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1 oraz przy ul. Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli, a także wybrana przestrzeń miasta (w przypadku wycieczki pieszej).

3. Zajęcia (lekcje muzealne i / lub warsztaty), w zależności od ich rodzaju mogą trwać od 45 do 90 minut, wycieczki piesze od 90 do 120 minut.

4. Rezerwacji zajęć dokonuje się osobiście w Muzeum lub telefonicznie:

ul. Sandomierska 1, tel. 15 844 85 56, 797 120 229;

ul. Rozwadowska 12, tel. 15 842 02 07.

5. Muzeum nie prowadzi zajęć bez wcześniejszej rezerwacji.

6. Rezerwując zajęcia należy wybrać ich rodzaj i temat. Szczegółowy opis dostępnych tematów znajduje się na stronie www.muzeum.stalowawola.pl w zakładce edukacja. Można też skontaktować się bezpośredniego z pracownikami Muzeum w celu wybrania tematu odpowiadającego profilowi grupy. Tematy są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

7. Podczas rezerwacji należy podać rodzaj i temat zajęć, preferowany termin, wiek i liczbę uczestników (maksymalna liczebność grupy to 6 osób), nazwę placówki, nazwisko nauczyciela lub opiekuna i telefon kontaktowy.

8. Grupy większe, niż 6-cioosobowe będą dzielone i kierowane dodatkowo na inne wystawy. Szczegóły zostaną uzgodnione z opiekunem grupy podczas dokonywania rezerwacji.

9. Rezerwujący zobowiązuje się przekazać uczestnikom lub jeżeli są niepełnoletni ich opiekunom niniejszy regulamin, lub poinformować ich o zasadach w nim panujących.

10. W przypadku rezygnacji z zajęć zamawiający jest zobowiązany powiadomić Muzeum telefonicznie, najpóźniej 1 dzień przed ustalonym terminem zajęć.

11. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia zajęć bez podania przyczyny, z podaniem alternatywnego terminu i/lub tematu zajęć.

12. Udział w zajęciach muzealnych jest odpłatny, z wyjątkami określonymi właściwymi przepisami (cennik dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.stalowawola.pl w zakładce edukacja). Płatności dokonuje się w dniu organizacji zajęć przed ich rozpoczęciem, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Muzeum. Możliwa jest również płatność przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu.

13. Muzeum wystawia faktury VAT. Faktury wystawiane są na wcześniejszy wniosek zamawiającego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do zasłania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy:

  • dzieci do 4 lat,
  • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane).

2. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

3. Wejścia na wystawy odbywają się o wyznaczonych godzinach, tak by grupy nie spotykały się ze sobą.

4. Na terenie Muzeum wprowadza się obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między zwiedzającymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

14. Zalecane jest używanie rękawiczek jednorazowych podczas zwiedzania wystaw.

15. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci: płynów do dezynfekcji rąk ustawionych w przestrzeniach ogólnie dostępnych i toaletach; rękawiczek jednorazowych typu „zrywka” w przestrzeni szatni, kasy i wejść na wystawę stałą i czasową.

16. Przy kasie, sklepiku i szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odległości 1,5 m.

17. Rekomenduje się zakup biletu, wydawnictw itp. poprzez płatności bezgotówkowe.

18. Zawiesza się pozostawianie odzieży w szatniach, oprócz dużych bagaży.

19. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami; mogą z niej jednocześnie korzystać maksymalnie 2 osoby.

ZASADY ZACHOWANIA

1. Przed przyjściem do Muzeum należy przypomnieć uczestnikom powszechnie przyjęte zasady zachowania się w tego typu instytucji oraz zapoznać uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym Regulaminem.

2. Na zajęcia należy przybyć kilka minut wcześniej, żeby uczestnicy mieli czas na pozostawienie ubrań wierzchnich w szatni i toaletę.

3. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Muzeum i/lub osoby spoza Muzeum, którym powierzono przeprowadzenie zajęć.

4. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia.

5. Opiekunowie grupy przez cały czas trwania wizyty w Muzeum i zajęć edukacyjnych są zobowiązani do aktywnej współpracy z prowadzącymi, zwłaszcza w kwestii utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć, oraz sprawują nad nimi pieczę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzących z ramienia Muzeum nie obciąża obowiązek pieczy nad małoletnimi uczestnikami zajęć.

6. W salach wystawowych obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.

7. Podczas lekcji zdjęcia i filmy można robić jedynie w momentach wskazanych przez prowadzącego.

8. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników zajęć, łamiącego ustalenia niniejszego Regulaminu lub powszechnie przyjęte zasady zachowania się w placówce kultury, prowadzący ma prawo przerwać zajęcia. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.

9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu wynikłe z braku właściwego nadzoru nad małoletnimi uczestnikami zajęć edukacyjnych, sprawowanego przez opiekunów, w tym za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć.

10. Niektóre zajęcia mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub w części. Rezerwacja i/lub udział w zajęciach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć (w tym wizerunków uczestników), oraz na pokazywanie i rozpowszechnianie tego materiału wyłącznie w celu dokumentacji i promocji działalności Muzeum. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Muzeum z tego tytułu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku opisane są na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

11. Rezerwacja i udział w zajęciach, są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj