Informacje dla zwiedzających

 NOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA

 • Drukuj
 • E-mail

 

Zarządzenie Nr 17/2022

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie REGULAMINU ZWIEDZANIA W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64 i 655 i 1025) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli na czas stanu zagrożenia epidemicznego – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 28 marca 2022 r.

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

Dotyczy:

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17

 

Informacje ogólne:

1. Godziny zwiedzania w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

pn., wt., śr.: 9:00-14:30;

czw.: 9.00–18.00;

pt.: 9.00–14:30;

niedz.: 14.00–18.00;

w sobotę muzeum jest nieczynne.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

pn., śr., pt.: 8.00-14.30

wt.,czw.: 8.00-18.00

niedz.: 13.00-19.00

w sobote muzeum nieczynne.

2. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych oraz w ramach rodzinnych niedziel jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej zgłoszonej pod numerem telefonu: Muzeum 15 844 85 56, Galeria 15 842 02 07, Muzeum COP 823 50 37 w godz. 8:00–15:00 od poniedziałku do piątku.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystaw.

4. W związku z sytuacją epidemiologiczną, pracownicy muzeum mogą zadecydować o przerwach w zwiedzaniu, w celu zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa.

5. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

 

Zasady zwiedzania:

1. Rekomenduje się zakup biletu, wydawnictw itp. poprzez płatności bezgotówkowe.

2. Bilety zakupione w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

3. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Informacja dostępna jest na stronie internetowej: http://muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/informacje-dla-zwiedzajcych

4. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

5. Faktury wystawiane będą w kasie biletowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych.

6. W niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny.

7. Zakup publikacji i pamiątek możliwy jest w sklepiku stacjonarnym i za pomocą sklepiku online na stronie: http://muzeum.stalowawola.pl/sklep/.

8. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.

9. Przebywanie na terenie Muzeum osób nieletnich, które nie ukończyły 13. roku życia jest niedozwolone. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej umożliwia ich obecność w Muzeum.

10. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

11. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – zostaną poproszone o opuszczenie Muzeum.

12. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum.

13. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • wnoszenia dużych plecaków, toreb, walizek, parasoli.

14. Prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

 

Regulacje końcowe

1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest chronione przez firmę zewnętrzną. Zwiedzający są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników oraz dyżurnych pracowników Muzeum Regionalnego również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

2. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.

3. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu.

4. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku, gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, albo stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.

6. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

 

Bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) kombatantom.

Bilet bezpłatny przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) dzieciom do lat 7.

6) opiekunom grup zorganizowanych.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3 i § 4 pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 pkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS; 8) Karta Polaka; 9) dokumenty potwierdzające wiek;

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3-4, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

dostępne muzeum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza wszystkich do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej. Pracownicy Muzeum starają się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie niesie ze sobą obsługa gości niepełnosprawnych.

 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu

 • na parkingu wydzielone i oznakowane 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych
 • na ekspozycji plenerowej Galerii przez Dotyk ciągi komunikacyjne dla zwiedzających na wózkach inwalidzkich
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych w części frontowej przed budynkiem
 • dzwonek elektryczny z przyciskiem przy drzwiach wejściowych
 • antypoślizgowe posadzki w strefie wejściowej, w holu i na klatce schodowej
 • platforma samojezdna do transportu wózków na I piętro
 • brak progów w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych
 • poręcze: na klatce schodowej; na korytarzu I i II piętra: prowadnice dla osób niepełnosprawnych
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sklepik samoobsługowy, po którym bez ograniczeń mogą poruszać się wózki inwalidzkie
 • specjalnie przygotowane wycieczki edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne dostosowane do potrzeb gości niepełnosprawnych

Informacja i rezerwacja:
Dział Edukacji (797 120 229)

 

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

 • dzwonek elektryczny z podświetlanym przyciskiem przy drzwiach wejściowych
 • poręcze na klatce schodowej; prowadnice na I i II piętrze
 • kompleksowy system informacji z myślą o osobach słabowidzących
 • artefakty rzeźbiarskie
 • specjalnie przygotowana do percepcji dotykowej plenerowa wystawa rzeźb - Galeria przez Dotyk, zlokalizowana na dziedzińcu Muzeum i wyposażona w oświetlenie; ponadto:  katalog wystawy dostępny w alfabecie brajla
 • bogaty program warsztatów artystycznych

 

 • UWAGA: osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem

Informacja i rezerwacja:

Dział Edukacji (797 120 229)

 

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • lekcje muzealne
 • warsztaty artystyczne
 • Program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Informacja i rezerwacja:

Dział Edukacji (797 120 229)

 

 

 

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Szlaku architektury art déco

w recepcji Muzeum

czynny w godzinach pracy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 15 844 85 56 wew. 13

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj